Our news

Νομιμοποίηση στάβλων

Με παράβολο 300 ευρώ η νομιμοποίηση στάβλων

 06/11/2017 – 10:21 πμ {1}

Τη δυνατότητα να νομιμοποιήσουν αυθαίρετες σταβλικές εγκαταστάσεις χωρίς πρόστιμο, αλλά καταθέτοντας μεταξύ άλλων, ένα παράβολο 300 ευρώ παρέχει ο στους ενδιαφερόμενους ο νόμος 4495 με τίτλο «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» του υπουργείου Περιβάλλοντος, που υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A’ 167 – 03.11.2017.

Αναλυτικότερα, το σχετικό άρθρο αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 120

Αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων

Αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής σε δημόσιες, υπό νόμιμη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις, τις οποίες εκμεταλλεύονται νομίμως κτηνοτρόφοι και οι εκτάσεις αυτές έχουν καταχωριστεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ), μπορεί να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, χωρίς καταβολή προστίμου, αφού υποβάλουν:

α) αίτηση,

β) αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου αποτυπώνονται από το μηχανικό τα σημεία των σταυλικών εγκαταστάσεων,

γ) τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής ατόμων δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 50 τ.μ., καθώς και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταυλικών εγκαταστάσεων,

δ) παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

Βρείτε εδώ την εν λόγω διάταξη στο νόμο Έλεγχος και προστασία Δομημένου Περιβάλλοντος.pdf

Η διαδικασία με απλά βήματα

Επίσης πολλά περιβαλλοντικά προβλήµατα παρουσιάζονται στη διαδικασία αδειοδότησης για τις παλιές υφιστάµενες εγκαταστάσεις (στάβλους), που έχουν κατασκευαστεί αυθαίρετα µέσα σε οικισµούς, σε δάση ή σε δασικές και δηµόσιες εκτάσεις. Το κράτος από το 2012 προσπαθεί να επιλύσει το θέµα και έχει καλέσει τους κτηνοτρόφους µέχρι 31-12-2018 να νοµιµοποιήσουν τους χώρους τους και να προβούν στην έκδοση Άδειας Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης, διαφορετικά θα βρεθούν αντιµέτωποι µε κυρώσεις και θα τους διακοπεί κάθε επιδότηση.

Τι είναι Κτηνοτροφική Εγκατάσταση;
Κτηνοτροφική εγκατάσταση είναι το ζωικό κεφάλαιο και το σύνολο των περιφραγµένων εγκαταστάσεων (περιλαµβάνονται τα συστήµατα αποχέτευσης, επεξεργασίας αποβλήτων και βιολογικού καθορισµού, εγκαταστάσεων µεταφοράς και παροχής ύδατος) που εξυπηρετούν το σκοπό και τη λειτουργία της.

Πως υπολογίζεται η δυναµικότητα της εγκατάστασης;
Ισοδύναµη ζωική µονάδα είναι η µονάδα µε βάση την οποία υπολογίζεται η δυναµικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης σε ζωικό κεφάλαιο και χρησιµοποιείται: α) για την κατάταξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες και β) για τον καθορισµό των αποστάσεων από οικισµούς , αρχαιολογικούς χώρους κλπ.

Ποιες είναι οι κατηγορίες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ;

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται, ανάλογα µε το είδος της κατασκευής και τη µορφή τους, σε τρεις κατηγορίες:
α) στα πρόχειρα καταλύµατα ζώων, για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας ,
β) στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες κατασκευάζονται σύµφωνα µε εγκεκριµένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων µε σκελετό θερµοκηπίου ή σύµφωνα µε εγκεκριµένα πρότυπα κατασκευών και για τις οποίες απαιτείται πιστοποιητικό τήρησης του τύπου ή του προτύπου κατασκευής από την αρµόδια Πολεοδοµία
γ) στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας.

Πώς µπορώ να νοµιµοποιήσω τη σταβλική εγκατάστασή µου;
Με το νέο νόµο περί αυθαιρέτων, τακτοποιούνται οι αυθαίρετες κατασκευές σταβλικών εγκαταστάσεων καθώς και ο χώρος του σταβλίτη έως 50 τµ, που έχουν εγκατασταθεί σε δηµόσιες υπό νόµιµη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις εκµεταλλευόµενες νοµίµως από κτηνοτρόφους. Προσοχή πρέπει να είναι δηλωµένη στο ΟΣ∆Ε. Για την τακτοποίηση καταβάλλεται παράβολο 300 ευρώ.

Εγώ έχω δωµάτιο σταβλίτη πάνω από 50 τµ. Τι κάνω;
Για τα επιπλέον τετραγωνικά υποβάλετε συµπληρωµατική δήλωση αυθαιρέτου κι εφόσον µπορεί να τακτοποιηθεί (δεν είναι σε ρέµα, αρχαιολογικό χώρο, δάσος κλπ) θα πληρώσετε το αναλογούν πρόστιµο.

Τι γίνεται όταν έχω αυθαίρετη εγκατάσταση εντός οικισµού;

Εφόσον η εγκατάσταση είναι σε λειτουργία , µπορείτε µέχρι τις 04-12-2017 να καταθέσετε αίτηση στην ∆/νση αγροτικής Ανάπτυξης του Νοµού σας , για την έκδοση απόφασης διατήρησής . Προσοχή ! Η Άδεια αυτή ισχύει µόνο για τον σηµερινό ιδιοκτήτη και µέχρι την διακοπή της λειτουργίας της . Απαγορεύεται η µεταβίβασή της. Επίσης δεν τροποποιείται και µπορεί να ανακληθεί.

Ο σχετικός φάκελος, κατά περίπτωση πρέπει να περιέχει:
1. Το αποδεικτικό της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας στην αρµόδια ∆ΟΥ στην περίπτωση των φυσικών προσώπων ή το καταστατικό σύστασης και τις τυχόν τροποποιήσεις του µε το ΦΕΚ δηµοσίευσής τους στην περίπτωση των νοµικών προσώπων
2. Τίτλους ιδιοκτησίας
3. Έγγραφα νοµιµότητας υφιστάµενων κτιρίων:

 •  οικοδοµική άδεια όπου απαιτείται ή
 •  απαλλαγή από την έκδοση οικοδοµικής άδειας από την υπηρεσία ή
 •  απόφαση εξαίρεσης κατεδάφισης ή
 •  δήλωση αυθαιρέτου

4. Βεβαίωση χρήσης γης
5. Τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο και διάγραµµα κάλυψης
6. Χάρτης Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 1:5.000 µε σηµειωµένη τη θέση της εγκατάστασης
7. Θεωρηµένα αρχιτεκτονικά σχέδια, όπου απαιτούνται από τη νοµοθεσία
8. Βεβαίωση στατικής επάρκειας (εκτός από τα πρόχειρα καταλύµατα)
9. Πιστοποιητικά έγκρισης του τύπου και των προτύπων κατασκευής
10. Έγγραφα περιβαλλοντικής αδειόδοτησης ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η κτηνοτροφική εγκατάσταση (όπου απαιτείται):

 •  µελέτη διάθεσης αποβλήτων
 •  απόφαση έγκρισης µελέτης διάθεσης αποβλήτων
 •  µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 •  απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή
 •  κατάταξη της εγκατάστασης στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις ή
 •  βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση ( κατά περίπτωση)
 •  ειδική οικολογική αξιολόγηση για εγκαταστάσεις εντός περιοχών Natura

11. Λοιπά έγγραφα κατά περίπτωση:

 •  έγκριση αρχαιολογίας
 •  έγκριση δασικής υπηρεσίας
 •  απόφαση Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας σε περίπτωση που απαιτείται παρέκκλιση αρτιότητας
 •  απόφαση Περιφέρειας για µείωση των αποστάσεων από τα όρια του γηπέδου µαζί µε τεχνική-αιτιολογική   έκθεση.